Terma dan syarat ("Terma dan Syarat Pengguna") ini membentuk perjanjian yang sah antara anda dan Wedew. Hal ini tentang penggunaan anda tentang platform Wedew yang boleh anda akses masuk tetapi tidak terhad kepada laman web https://wedew.my, iOS dan Android yang dimiliki dan diuruskan oleh Synchronetwork Sdn Bhd (selepas dirujuk sebagai "Wedew Malaysia").

Dengan melayari, menggunakan, memuat turun dan memasang Platform Wedew, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Pengguna ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana, atau sebahagian kandungan Terma dan Syarat Pengguna ini, anda tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan Platform Wedew dan dialu-alukan untuk menutup akaun anda, atau memadam Platform Wedew daripada peranti ini.

Anda perlu mengesahkan bahawa anda telah mencapai umur dewasa dalam bidang kuasa anda atau memiliki kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah dan berkemampuan dan berkebolehan sepenuhnya untuk bersetuju dan mematuhi Terma dan Syarat ini. Anda juga perlu mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 17 tahun kerana laman web ini tidak ditujukan untuk sesiapa di bawah umur 16 tahun. Jika tidak, pihak Wedew berhak untuk membatalkan perjanjian yang dibuat dengan anda mengikut undang-undang yang telah disediakan.

 1. Definisi

  Dalam Terma dan Syarat Pengguna ini, kecuali yang dinyatakan sebaliknya, istilah ini mempunyai maksud seperti berikut:

  1. “Akaun Pengguna” bermaksud akaun yang dimiliki oleh Pengguna selepas proses pendaftaran pada Platform Wedew dijalankan;

  2. “Yuran Perkhidmatan” mempunyai erti seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 4.1;

  3. “Dasar Privasi” ialah dasar privasi yang terpakai berhubung dengan penggunaan Platform Wedew yang boleh dilihat di https://wedew.my/dasar-privasi;

  4. “Kandungan Pengguna” ialah data, maklumat, teks, gambar/imej, video, lagu dan fail yang dimuat naik oleh Pengguna ke Platform Wedew.

  5. “Pengguna” ialah pihak yang melawat atau menggunakan Platform Wedew dan/atau Website Acara. Istilah "anda" dalam Syarat Am merujuk kepada Pengguna;

  6. “Wedew Platform” ialah perkhidmatan platform dalam talian yang boleh didapati di https://wedew.my;

  7. "Transaksi" bermaksud aktiviti pembelian yang dijalankan oleh Pengguna melalui Platform Wedew atau Website Acara;

  8. “Website Acara” bermaksud laman web yang dibuat melalui Platform Wedew untuk menerbitkan acara; dan

  9. “Wedew” ini dimiliki dan diuruskan oleh syarikat Synchronet Sdn Bhd.

 2. Syarat Penggunaan

  1. Pengguna hanya boleh menggunakan akaun mereka sendiri dan Pengguna tidak dibenarkan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan identiti anda atau menggunakan akaun anda. Jika identiti anda diberikan kepada orang lain, maka ia adalah tanggungjawab Pengguna sepenuhnya.

  2. Wedew mengumpul dan memproses maklumat peribadi Pengguna, seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, dan lain-lain apabila Pengguna mendaftar. Pengguna dikehendaki memberikan maklumat yang tepat dan lengkap, dan mengemas kini maklumat yang akan diminta oleh Wedew dari masa ke semasa.

  3. Pengguna tidak dibenarkan menyalahgunakan atau menggunakan Platform Wedew untuk tujuan penipuan atau menimbulkan kesulitan kepada orang lain.

  4. Pengguna tidak dibenarkan membahayakan, menukar atau mengubah suai Platform Wedew dalam apa jua cara.

  5. Wedew tidak bertanggungjawab jika Pengguna tidak mempunyai peranti yang sesuai. Wedew berhak untuk melarang Pengguna daripada terus menggunakan Platform Wedew jika Pengguna menggunakan Platform Wedew dengan peranti yang tidak serasi, tidak dibenarkan atau untuk tujuan selain daripada penggunaan yang dimaksudkan untuk Platform Wedew ini.

  6. Pengguna memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Platform Wedew oleh Pengguna akan tertakluk kepada Dasar Privasi kami yang mungkin berubah dari masa ke semasa. Dengan menggunakan Platform Wedew dan/atau mengakses Website Acara, Pengguna juga memberikan persetujuan seperti yang diperlukan di bawah Dasar Privasi kami.

  7. Jika Pengguna menggunakan ciri yang tersedia pada Platform Wedew, Pengguna memahami dan bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dikawal secara khusus berkaitan dengan ciri tersebut. Segala hal yang tidak dikawal dalam terma dan syarat khas dalam ciri akan merujuk sepenuhnya kepada terma dan syarat Wedew secara umum.

 3. Kandungan Pengguna

  1. Dalam menggunakan mana-mana ciri dan/atau perkhidmatan Wedew, Pengguna dilarang memuat naik atau menggunakan perkataan, komen, gambar, atau apa-apa kandungan yang mengandungi unsur agama, keturunan, agama, kewarganegaraan, diskriminasi, merendahkan atau menyeleweng orang lain, kesat, mengancam, pengiklanan atau perkara lain. perkara yang boleh dianggap tidak selaras dengan nilai dan norma sosial atau berdasarkan dasar yang ditentukan oleh Wedew.

  2. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan, privasi dan keselamatan data yang dimuat naik ke Platform Wedew.

  3. Pengguna menjamin bahawa mereka tidak melanggar hak harta intelek dalam memuat naik kandungan ke Platform Wedew. Pengguna memberikan Wedew hak yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, perjanjian dan pengaturan hak untuk melaksanakan mana-mana dan semua hak cipta, publisiti, trademark, hak pangkalan data dan hak milik harta intelek yang Pengguna ada dalam kandungan , dalam semua media yang diketahui sekarang atau pada masa hadapan. Tambahan pula, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pengguna mengetepikan hak moral dan berjanji untuk tidak menuntut hak tersebut terhadap Wedew.

  4. Pengguna memahami dan bersetuju bahawa pelanggaran kandungan, data, maklumat, dan gambar/imej yang dimuat naik oleh Pengguna atau pencipta Website Acara adalah tanggungjawab peribadi Pengguna. Wedew berhak untuk mengambil tindakan yang perlu untuk pelanggaran peruntukan ini, termasuk penghapusan kandungan, penyederhanaan akaun, penutupan akaun dan lain-lain jika perlu.

 4. Yuran Perkhidmatan

  1. Pengguna memahami dan bersetuju bahawa Wedew boleh mengenakan bayaran kepada Pengguna untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Wedew untuk setiap Transaksi (“Yuran Perkhidmatan”). Yuran perkhidmatan ini digunakan untuk tujuan penyelenggaraan sistem dan penambahbaikan perkhidmatan.

  2. Jumlah Yuran Perkhidmatan akan ditentukan selanjutnya oleh Wedew dalam halaman berasingan yang merupakan bahagian penting dan tidak boleh dipisahkan dari Terma dan Syarat Pengguna ini.

 5. Jaminan

  1. Wedew tidak akan membuat pernyataan, jaminan atau jaminan tentang kebolehpercayaan, ketepatan masa, kualiti, kesesuaian, ketepatan atau kesempurnaan Platform Wedew (tetapi tidak terhad kepada) termasuk kandungan yang diperoleh atau diperoleh daripada Pengguna.

  2. Wedew tidak menjamin bahawa (a) penggunaan Platform Wedew akan sentiasa selamat, tepat pada masanya, tidak terganggu atau bebas ralat atau beroperasi dalam kombinasi perkakasan, perisian, sistem atau data lain, (b) sebarang data yang disimpan adalah tepat atau boleh dipercayai. boleh dipercayai, (c) kualiti produk, aplikasi, maklumat atau bahan lain yang diperoleh oleh Pengguna melalui Platform Wedew akan memenuhi keperluan atau jangkaan Pengguna, (d) ralat atau kecacatan dalam Platform Wedew akan diperbetulkan, atau (e) aplikasi atau pelayan yang menyediakan Platform Wedew bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

  3. Platform Wedew disediakan kepada anda atas dasar "seadanya" sahaja. Semua syarat, pernyataan dan jaminan, sama ada nyata, tersirat, dikehendaki oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar hak pihak ketiga, dengan ini akan dikecualikan pada tahap tertinggi dan maksimum.

  4. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa semua risiko yang timbul daripada penggunaan Platform Wedew dan/atau Laman Web Acara oleh Pengguna kekal sepenuhnya dan sepenuhnya dengan Pengguna dan Pengguna tidak akan mempunyai hak untuk mendapatkan sebarang pampasan daripada Wedew.

 6. Had Liabiliti

  1. Pengguna memahami bahawa Wedew tidak terlibat dan bukan pencipta Kandungan Pengguna yang dipaparkan pada Laman Web dan Platform Acara Wedew. Sehubungan itu, Wedew tidak mempunyai kawalan ke atas ketepatan, kualiti, ketepatan atau keselamatan Kandungan Pengguna pada Platform Wedew. Pengguna melepaskan Wedew daripada segala tanggungjawab atau semua atau sebahagian daripada kerugian yang dialami dan/atau ditanggung oleh Pengguna.

  2. Wedew bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan maklumat yang diberikan oleh Pengguna dengan melaksanakan sistem keselamatan yang optimum. Walau bagaimanapun, masih boleh berlaku kerugian akibat diperoleh secara haram oleh pihak lain. Justeru Wedew tidak mewakili dan menjamin bahawa Platform Wedew bebas daripada ancaman kehilangan atau kebocoran maklumat yang disebabkan oleh pihak lain yang turut dialami oleh semua pengguna internet, termasuk tetapi tidak terhad kepada: (i) kad; (ii) cracking; (iii) penipuan; (iv) perisian berbahaya; atau (v) perkara lain, yang ditujukan kepada Platform Wedew dan infrastruktur sokongannya. Oleh itu, Pengguna dengan ini mengisytiharkan bahawa Pengguna telah memahami risiko yang mungkin timbul berkaitan dengan perkara ini dan melepaskan Wedew daripada segala bentuk tanggungjawab untuk semua atau sebahagian daripada kehilangan atau kehilangan keuntungan Pengguna berkaitan dengan kebocoran maklumat yang terhasil daripada pemerolehan yang tidak sah oleh pihak lain atau disebabkan oleh gangguan, kesilapan, kesilapan atau jangkitan virus dalam Platform Wedew.

 7. Hak Harta Intelek

  Wedew, termasuk nama dan logo, imej, kandungan, ciri, perisiannya dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan hak lain yang disediakan di bawah undang-undang Republik Indonesia. Wedew (dan pemberi lesen kami, seperti yang berkenaan) secara eksklusif memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan pada Platform Wedew, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan. Pengguna hanya dibenarkan menggunakan hak harta intelek Wedew untuk tujuan peribadi dan bukan untuk tujuan komersial.

 8. Dasar Privasi

  Pengguna boleh mengakses Dasar Privasi melalui https://wedew.my/dasar-privasi. Dengan menggunakan Platform Wedew, Pengguna dianggap bersetuju menerima Dasar Privasi dan memberi Wedew hak untuk menggunakan maklumat Pengguna yang terkandung dalam Platform Wedew untuk pembangunan Platform Wedew serta Wedew komersial, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan.

 9. Lain-­lain

  1. Terma dan Syarat Pengguna ini dikawal oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Malaysia. Pengguna bersetuju bahawa sebarang tindakan undang-undang atau pertikaian yang mungkin timbul daripada, berkaitan, atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan tapak dan/atau Terma dan Syarat ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam bidang kuasa mahkamah Malaysia.

  2. Terma dan Syarat Pengguna ini boleh diubah suai dari semasa ke semasa. Wedew akan memberitahu Pengguna melalui Platform Wedew dan/atau e-mel untuk pengubahsuaian, dan/atau perubahan kepada Terma dan Syarat Pengguna. Penggunaan berterusan Platform Wedew anda selepas menerima notis ini merupakan persetujuan dan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian dan/atau perubahan. Jika Pengguna tidak bersedia untuk terikat dengan Terma dan Syarat Pengguna baharu, Pengguna boleh meminta penutupan Akaun Pengguna dengan menghantar e-mel ke tanya@wedew.my.